20.10.2019    XXIX Niedziela Zwykła

 

Wj 17, 8-13 Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

 

Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2) Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom: *

skąd nadejść ma dla mnie pomoc?

Pomoc moja od Pana, *

który stworzył niebo i ziemię.

 

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *

ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *

Ten, który czuwa nad Izraelem.

 

Pan ciebie strzeże, †

jest cieniem nad tobą, *

stoi po twojej prawicy.

We dnie nie porazi cię słońce *

ani księżyc wśród nocy.

 

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *

ochroni twoją duszę.

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *

teraz i po wszystkie czasy.

 

2 Tm 3, 14 – 4, 2 Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

Najmilszy:

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

 

Aklamacja (Por. Hbr 4, 12)

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

 

Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

 

Rozważanie:

Jezus poucza nas o tym, że Bóg pragnie naszej modlitwy, On nas nie zlekceważy. Bardzo często, niestety mamy taki obraz Boga, jak tego sędziego, opisanego przez Jezusa w przypowieści. Bóg taki nie jest, On nie jest w stosunku do nas jako odległy władca, który z niechęcią nas wysłuchuje. On chce być dla nas przyjacielem, On pragnie, byśmy do Niego przychodzili. Czy pomyśleliśmy kiedykolwiek w taki sposób, że Bóg się cieszy, gdy do Niego przychodzimy? Bóg chce przebywać z nami, chce dzielić nasze życie, On jest Tym, który nas stworzył i chce być dla nas kimś ważnym, bo my jesteśmy dla Niego ważni. Bóg czasem może wydawać się ukryty, ale tylko dlatego, byśmy Go szukali i poznali Jego wartość, On się nie narzuca, nie wchodzi w nasze życie gwałtem, czeka cierpliwie, aż sami zaczniemy Go szukać. Nie jest jak ten sędzia, który będzie robił cokolwiek, by mieć spokój, ale chce nas obronić i mieć z nami relację. Od Niego pochodzi nasza pomoc i tylko od Niego. Prośmy o łaskę wiary, byśmy nie wątpili w to, że Bóg naprawdę nas kocha i chce naszego szczęścia.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u