21.10.2018  XXIX Niedziela Zwykła

 

Iz 53, 10-11 Cena zbawienia

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

 

Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22) Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Słowo Pana jest prawe, *

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość, *

ziemia jest pełna Jego łaski.

 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

na tych, którzy oczekują Jego łaski,

aby ocalił ich życie od śmierci *

i żywił ich w czasie głodu.

 

Dusza nasza oczekuje Pana, *

On jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *

według nadziei pokładanej w Tobie.

 

Hbr 4, 14-16 Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

 

Aklamacja (Por. Mk 10, 45)

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć

i dać swoje życie jako okup za wielu.

 

Mk 10, 35-45 Przełożeństwo jest służbą

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

Rozważanie:

Uczniowie byli przez cały czas blisko Jezusa; w tym czasie stał się dla nich kimś bliskim. Widząc Jego cuda, słysząc naukę, chcieli być blisko Niego nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. Było to czymś naturalnym, że w miarę tworzenia się coraz bliższej relacji, jest też chęć, by była ona coraz trwalsza, by nic nie oddzielało jej członków. Jakub i Jan chcieli uprzedzić innych apostołów i jeszcze wcześniej zamówić sobie u Jezusa miejsce po Jego prawicy i lewicy, czyli panować. Może nawet nie mieli w interesie zdobycia władzy, chcieli po prostu być jak najbliżej Jezusa, nawet po śmierci, w Jego królestwie. Nie zauważyli oni jednak pewnego szczegółu – nie tylko oni tego chcieli. Gdy reszta apostołów o tym się dowiedziała, zaczęli się oburzać na nich. Ta prośba płynąca być może z głębi serca spowodowała rozłam wśród Dwunastu, zaś Jezus wytłumaczył, że miarą wielkości w Jego królestwie nie jest godność, ale pokora, umiejętność służby innym.

Dlaczego na świecie jest tyle wojen, nieszczęścia? Bo wszyscy pragną właśnie szczęścia, osobistego sukcesu. Świat jest pełen takich Jakubów i Janów, którzy robią wszystko, by zdobyć dla siebie jak najwyższą pozycję, szczęście. Nie zauważają tego, że droga do ich szczęścia przecina się z drogą do szczęścia innych i tak nie mając względu na innych dochodzą do sytuacji, że ten, kto ma mniejsze wpływy lub po prostu mu się  uda, uzyska to, co chciał kosztem drugiego, bo nie zawsze interesy ludzi będą wspólne. Jezus mówi, że władcy dają odczuć ludziom swoje panowanie (por. Mk 10, 42), to jest właśnie dążenie do szczęścia bez względu na szczęście innych, jednak w królestwie Jezusa będzie inaczej. Jezus jest tak potężny, że jednym słowem zniszczyłby cały świat, a jednak tego nie zrobił. Przyszedł na ten świat pełen przemocy i pozwolił jej zapanować nad sobą, by uniósłszy ją na swoich ramionach na drzewo krzyża przemienić ją w miłość, ukazując, że prawdziwą potęgą jest służba, wobec której największa potęga chyli czoło upadając bezwładnie zawstydzona tym, że największa Potęga, jaką jest Jezus uniżyła się całkowicie, pokonując ją delikatną i bezpretensjonalną pokorą. Czy potrafimy zauważyć, że według Bożej logiki nasze zabiegi są marnością? Zawierzmy Panu, który nie pozwoli, byśmy przepadli w tym świecie pełnym przewrotności i mocy, która w rezultacie jest tylko pyłkiem na szali, którą przeważa pokora, której uczy Jezus.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u