12.1.2020  Święto Chrztu Pańskiego

 

Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

To mówi Pan:

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

 

Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b) Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży, *

oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

 

Ponad wodami głos Pański, *

Pan ponad wód bezmiarem!

Głos Pana potężny, *

głos Pana pełen dostojeństwa.

 

Zagrzmiał Bóg majestatu: *

a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»

Pan zasiadł nad potopem, *

Pan jako Król zasiada na wieki.

 

Dz 10, 34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».

 

Aklamacja (Por. Mk 9, 7)

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca:

«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

 

Mt 3, 13-17 Chrzest Jezusa

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

 

Rozważanie:

W momencie chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta. Bóg Ojciec jest głosem z nieba, wypowiada Słowo: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jezus, Syn Boży, objawia Bożą pokorę, stoi nagi w Jordanie i łączy się z grzesznikami, staje się bliski każdemu człowiekowi. Duch Święty, który jest miłością Ojca i Syna, pod postacią gołębicy jest pomiędzy nimi, łączy ich, ukazuje jedność. Oprócz samego Boga, jest też Jan Chrzciciel, człowiek ogromnej pokory, który chociaż wie, że to on potrzebuje chrztu od Jezusa, wypełnia wolę Bożą, poddaje się i stawia wyżej posłuszeństwo ponad swoje przekonania. Bóg chciał, by w tym ważnym momencie brał też udział człowiek, bo to wydarzenie ma miejsce właśnie ze względu na ludzi.

To wydarzenie stawia nam przed oczyma moment naszego chrztu. Najczęściej przyjmuje się go nieświadomie, jako niemowlę, dzięki wierze rodziców. Warto sobie postawić pytanie, jakie znaczenie ma chrzest w naszym życiu. Dzięki niemu jesteśmy włączeni do wspólnoty chrześcijańskiej, czyli ludzi należących do Chrystusa. Chrzest czyni nas przyjaciółmi Jezusa, daje nam miłość Ducha Świętego, ale także jest zobowiązaniem. W języku greckim christos oznacza namaszczony. W momencie chrztu Jezus zostaje namaszczony przez Boga Ojca Duchem Świętym, a przez chrzest my także stajemy się uczestnikami tego namaszczenia. Zastanówmy się, czy w swoim życiu dajemy świadectwo, które powinno być konsekwencją chrztu przez nas przyjętego. Na ile dzielimy się miłością, którą przyjęliśmy wraz z tym sakramentem?

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u