16.6.2019   Uroczystość Najświętszej Trójcy

 

Prz 8, 22-31 Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Tak mówi Mądrość Boża:

«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».

 

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab) Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *

na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *

uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *

wszystko złożyłeś pod jego stopy:

 

Owce i bydło wszelakie, *

i dzikie zwierzęta,

ptaki niebieskie i ryby morskie, *

wszystko, co szlaki mórz przemierza.

 

Rz 5, 1-5 Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Bracia:

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

 

Aklamacja (Por. Ap 1, 8)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

 

J 16, 12-15 Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Rozważanie:

Przeżywamy uroczystość Świętej Trójcy. Bóg jest Trójcą Osób. Bóg nie jest sam, Bóg tworzy społeczność. Jest to społeczność Osób w Trójcy, które wzajemnie się przenikają miłością. Ojciec rozpoczął dzieło zbawcze już w raju, gdy zapowiedział pierwszym rodzicom, że ześle zbawiciela, który wybawi ich ze śmierci i grzechu. Przyszedł na świat Jezus i wypełnił misję, którą otrzymał od Ojca. Będąc w Wieczerniku zapowiedział Uczniom, że nie zostawi ich samych, że otrzymają Ducha Prawdy, która ich wyzwoli. Otrzymali tego duch w dniu Pięćdziesiątnicy, po wniebowstąpieniu Jezusa. Był to początek działania Kościoła, czas działania Ducha Świętego. Kościół jest więc rzeczywistością dynamiczną. Duch wieje kędy chce (por. J 3, 8), ukazuje prawdę i nie ma względu na egoistyczne plany. Objawia zawsze wolę Bożą. Osoby Trójcy nawzajem się uzupełniają, są jednością. My, jako wspólnota chrześcijańska mamy dążyć do takiej jedności, w której uzupełniamy się, a nie walczymy i konkurujemy ze sobą. Po tym, jak żyjemy z innymi ludźmi można poznać, w jakim stopniu upodabniamy się do Boga, który jest jednością trzech Osób.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u