2.6.2019  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Dz 1, 1-11 Uniósł się w ich obecności w górę

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

 

Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6) Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy i straszliwy, *

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami, *

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

Hbr 9, 24-28; 10, 19-23 Chrystus wszedł do samego nieba

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

 

Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b)

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

 

Łk 24, 46-53 Jezus został uniesiony do nieba

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

Rozważanie:

Uczniowie byli świadkami wniebowstąpienia Jezusa. Jezus od tego momentu nie jest obecny wśród nich w sposób fizyczny, widzialny. Działa On jednak przez Ducha Świętego i sakramenty Kościoła. Uczniowie wcale nie zostali opuszczeni przez Jezusa, choć wydawać by się mogło, że odszedł, wrócił do nieba i tam będzie przebywał, daleko od ludzi i ich problemów. Jezus jest blisko, On udziela nam tej mocy z wysoka, którą zapowiedział uczniom. Jezus nieustannie nam błogosławi, byśmy świadczyli o tym, co nam przekazał. On przyniósł nam Ewangelię, a teraz jest czas działania Kościoła , który urzeczywistnia dzieło Chrystusa, udzielając wszystkim wierzącym sakramentów, oraz głosząc Ewangelię tym, którzy jej jeszcze nie znają.

Jezus jest Arcykapłanem, który odkupił nas swoją ofiarą. Kapłan żydowski według tradycji Starego Testamentu, zanim złożył ofiarę w Świątyni, musiał najpierw złożyć ofiarę oczyszczającą za swoje grzechy. W tamtych czasach uważano, że krew ofiar odpuszczała grzech ludu. Autor listu do Hebrajczyków pisze, że krew baranów i cielców nie mogła zmyć winy z ludzi, był to tylko symbol, zapowiedź ofiary Jezusa, który stał się jednocześnie kapłanem i ofiarą. To właśnie krew Jezusa ma moc zmyć nasze grzechy i właśnie dzięki Jezusowi jesteśmy wolni od kary za nasze winy. Widzimy Jezusa unoszonego w chwale do niebios. Wstępuje On jako zwycięski król do swojego królestwa po walce ze śmiertelnym wrogiem człowieka – szatanem. On króluje nad nami ze swojego królestwa i nigdy nas nie opuszcza, zsyła na nas swojego Ducha, zostawił nam sakramenty, widzialny znak niewidzialnej łaski, abyśmy nie zapomnieli kto jest naszym Wybawcą i Dawcą Życia. Radujmy się jak uczniowie, bo nie jesteśmy osamotnieni. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę (Hbr 10, 23).

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u