1.04.2018  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

Dz 10, 34a. 37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

 

Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24) W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *

bo Jego łaska trwa na wieki.

Niech dom Izraela głosi: *

«Jego łaska na wieki».

 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *

prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żyć będę *

i głosić dzieła Pana.

 

Kamień odrzucony przez budujących *

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana *

i cudem jest w naszych oczach.

 

Kol 3, 1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

 

Albo do wyboru:

 

1 Kor 5, 6b-8 Wyrzućcie stary kwas

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

 

Sekwencja

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-8a) Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Odprawiajmy nasze święto w Panu.

 

J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

Rozważanie:

Jezus zmartwychwstał, śmierć nie ma nad Nim władzy, Jego miłość pokonała nienawiść i uwięziła tego, który przyniósł ludziom śmierć. Jezus, gdy został złożony do grobu, zmienił naszą perspektywę parzenia na śmierć – od Jego zmartwychwstania nie jest drogą ku otchłani, lecz drogą ku życiu w pełni chwały Syna Bożego, według obietnicy danej Adamowi, że ześle Odkupiciela. Wieko grobu nie jest płytą zamykającą pod ziemią, ale jest wrotami do nowego życia. Jezus, gdy wstąpił do piekieł, odsunął ich wrota, co może symbolizować odsunięty kamień od grobu. W ten sposób wyprowadził potomków Adama, tych, którzy snem śmierci zasnęli. Autor starożytnej homilii na Wielką Sobotę przypisuje Jezusowi słowa: „Zbudź się, o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus […]. Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani.” Jezus ukazuje przeznaczenie człowieka do chwały w Jego królestwie. Jezus nie chciał, by ludzie zginęli z powodu grzechu. Z miłości przyszedł na świat, by odkupić ludzkość i nabyć ją Bogu swoją krwią, bo zapłatą za grzech jest śmierć ( Rz 6, 23 ). Święta Paschalne mają ogromne znaczenie dla życia każdego z nas. Trzeba je przeżyć głęboko ze świadomością, że każdego z nas osobiście Jezus odkupił, by zmartwychwstał w każdym z nas i obdarzył swoim życiem, by nie odgrywać płytkich scen, bo to coś więcej, niż tylko zewnętrzne obrazy, tutaj rozgrywa się walka o nasze życie i wiarę. Są to najważniejsze święta w całym roku liturgicznym, bo z Paschy Jezusa biorą początek sakramenty Kościoła i to w tym wydarzeniu jest początek wiary. Niech to będzie dla nas tak głębokie przeżycie, jak było dla uczniów Jezusa, którzy przyszli do grobu i uwierzyli w zmartwychwstanie.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u