18.03.2018  V Niedziela Wielkiego Postu

 

Jr 31, 31-34 Nowe przymierze

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

 

Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R: por. 12a) Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

 

Hbr 5, 7-9 Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Bracia:

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

 

Aklamacja J 12, 26a

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

 

J 12, 20-33 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

 

Rozważanie:

Grecy przyszli do Jerozolimy, by oddać Bogu pokłon w czasie święta i chcieli ujrzeć Jezusa, poprosili o to Jego uczniów, a oni przekazywali jeden drugiemu tę wiadomość. Jest to symbol przekazywania wiary, który odbywa się przez ludzi, przez wspólnotę. Gdy Jezus to usłyszał, zapowiedział, że objawi się Jego chwała, że ukaże się wszystkim ludziom. Jezus zapowiedział swoją mękę, przedstawia się jako ziarno, które wpadłszy w ziemię, obumarło i wydało plon, co spełniło się. My mamy czynić podobnie w życiu, jednak nie w taki sam sposób jak Jezus, bo On odkupił nasze winy, dlatego też po popełnieniu grzechu nie płacimy za nie życiem doczesnym, ale duchowym, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć ( Rz 6, 23). W naszym życiu obumieraniem będzie oddawanie swojego czasu w sposób bezinteresowny dla innych ludzi, jakaś prosta posługa, czasem zniesienie czyjejś, nawet niesłusznej uwagi, wzajemne wybaczanie sobie. W ten sposób tworzy się wspólnotę ludzi dotkniętych grzechem i nim poranionych, ale połączonych ze sobą miłością, której przykład dał Jezus, który chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał ( Hbr 7, 8 ). Dzięki temu życie będzie wypełnione w większym stopniu miłością wzajemną, która w końcu i tak pokona tego, który czyni wszystko, by ludzi zniszczyć, jak zostało zapowiedziane przez Ojca, że wsławi Syna, a wtedy On zostawszy nad ziemię wywyższony przyciągnie wszystkich do siebie ( por. J 12, 31-32 ). Prorok Jeremiasz zapowiada to, mówiąc, że prawo nowego przymierza będzie wypisane w sercach; tym prawem jest miłość, która wypływa z serca wierzących, jak wypłynęła krew i woda z przebitego serca Jezusa, która dała początek sakramentom Kościoła, które są wyrazem miłości Chrystusa do nas, a my mamy tak samo stawać się dla innych braćmi tak, jak On stał się dla nas. Dlatego też trzeba zrezygnować z wszelkiej pychy i wynoszenia się ponad innych, gdyż wszyscy jesteśmy tak samo powołani do życia, a Bóg nie ma względu na to, kim jest się w świecie doczesnym, ale jakim się jest człowiekiem.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u