11.03.2018  IV Niedziela Wielkiego Postu

 

2 Krn 36, 14-16. 19-23 Gniew i miłosierdzie Boże

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat». Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»

 

Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b) Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, *

płacząc na wspomnienie Syjonu.

Na topolach tamtej krainy *

zawiesiliśmy nasze harfy.

 

Bo ci, którzy nas uprowadzili, *

żądali od nas pieśni.

Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *

«Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!»

 

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *

w obcej krainie?

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *

niech uschnie moja prawica.

 

Niech mi język przyschnie do gardła, *

jeśli nie będę o tobie pamiętał,

jeśli nie wyniosę Jeruzalem *

ponad wszelką swoją radość.

 

Ef 2, 4-10 Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę

Bracia:

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

 

Aklamacja (Por. J 3, 16)

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

 

J 3, 14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

 

Rozważanie:

Jezus rozmawiając z Nikodemem przypomina mu historię, jaka wydarzyła się na pustyni, kiedy Izrael odwrócił się od Boga, a On zesłał plagę jadowitych węży, gdy zaś zaczął wołać do Niego, ratunkiem był wąż miedziany, na którego jeśli ktoś spojrzał, został uzdrowiony. Jezus mówi, że On zostanie wywyższony tak samo. Jakie jest podobieństwo między Nim, a wężem? Otóż Jezus, gdy został ukrzyżowany, został odrzucony przez lud jako bluźnierca, wszyscy Go opuścili, pozornie przegrał. Kto chce iść za tym, co przegrał wszystko, którego opuścili nawet najbliżsi, kto bluźni przeciw Bogu i jest napiętnowany przez władzę? Jezus był postrzegany bardzo negatywnie w momencie śmierci, został wyszydzony, odrzucony przez faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Wąż na pustyni przynosił śmierć i trzeba było mocnej wiary, by zaufać, że może on zwrócić zdrowie. Życie chrześcijanina to właśnie życie trudnych wyborów, zaparcia się siebie i niekoniecznie chodzenie za tym, co jest ogólnie aprobowane. Jezus, który pozornie przegrał, w rzeczywistości zwyciężył, chociaż z ludzkiej perspektywy powinien odpychać, pociąga do działania. On jest jak ten wąż, którego Mojżesz wywyższył na pustyni – symbol śmierci przynoszący życie. Boża łaska przychodzi i działa w sposób niepojęty dla człowieka. Bóg stosuje takie metody, by człowiek wiedział, że to nie on sam daje sobie zbawienie, bo łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę ( por. Ef 2,8 ). Bóg nie chce potępienia człowieka, zawsze daje czas, a nawet, gdy okaże swój gniew, nie trwa on wiecznie, bo ma on ukazać człowiekowi, że trwa w błędzie, a nie zniszczyć go. Wszystko opiera się na Bożej łasce. Mamy łaskę, by uwierzyć oraz by wytrwać w wierze. Bóg nas nie opuszcza. My tylko możemy odpowiedzieć posłuszeństwem wiary, czy pójdziemy za tym, co trudne, ale przynoszące życie, czy za tym, co łatwe, ale przynoszące śmierć. Każdego dnia stopniowo mamy umierać dla siebie, ale opowiadać się po stronie życia wiecznego.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u