21.01.2018 – III Niedziela Zwykła

Jon 3, 1-5. 10 Nawrócenie Niniwitów

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

 

Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b)

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, * 
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * 
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, * 
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy, * 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
uczy ubogich dróg swoich.

 

1 Kor 7, 29-31 Przemija postać tego świata

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.

 

Aklamacja (Mk 1, 15)

Bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Rozważanie:

Jezus powołał Apostołów przy ich codziennych zadaniach, przy ich codziennej pracy; nie byli na to gotowi, jednak poszli bez zwłoki, zostawiając wszystko, czym się dotychczas zajmowali. Jezus głosił, że czas się wypełnił i trzeba się nawracać. Cóż znaczy, że czas się wypełnił? Otóż, nadeszła odpowiednia chwila w życiu, gdy Bóg zainterweniował i objawił swojego Syna, moment, na który czekali prorocy, moment zapowiadany w Pismach. Jezus głoszący i działający pośród ludzi, głoszący Dobrą Nowinę, ukazał ważność TERAŹNIEJSZOŚCI – nie przeszłości, ani przyszłości. Są one ważne, Bóg bowiem mówi przez wydarzenia, które nastąpiły, a nasze zapatrywania mimowolnie kierują się ku przyszłości, Bóg jednak działa TERAZ, w konkretnym momencie życia. Apostołowie dobrze rozeznali chwilę, w której Jezus do nich przyszedł i wykorzystali ją, poszli za Nim i stali się świadkami wielkiej ofiary, którą złożył za całą ludzkość. Jezus uczynił głosicieli Ewangelii z ludzi, którzy z pozoru kompletnie nie nadawali się do tego. My, jako słuchacze mamy odpowiedzieć na wezwanie Jezusa wśród naszych codziennych spraw i zajęć. Mamy nawracać się każdego dnia, przemija bowiem postać tego świata (1 Kor 7, 31b) i nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy Bóg zadziała. Bóg mówi do nas przez ludzi, z którymi żyjemy, bo jest w każdym z nas. Od nas zależy, czy przyjmiemy ten głos i pozwolimy Bogu się przemieniać i uświęcać. Niech każdy dzień będzie dla nas, tak jak dla Niniwitów z pierwszego czytania dniem nawrócenia i coraz wierniejszego podążania za głosem Boga, który nie jest daleko i w bezmiarze swojego Bytu wszedł w wymiar czasu najpierw w postaci swego Syna, a obecnie w Kościele i jego sakramentach działając.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u